ҚОР ОРГАНДАРЫ

By | 20.01.2022

Қордың жоғары органы – құрылтайшылардың жалпы жиналысы

Қордың алқалы органы – Қамқоршылық кеңес

Қордың атқарушы органы – Директор

Қордың бақылау органы – Аудитор

6.1Қордың жоғарғы органының айрықша құзіретіне жатады:

6.1.1. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы Қор қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдауға құзыретті. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы қажеттілігіне қарай, жылына кемінде бір рет шақырылады.

6.1.2. Қордың жарғысы мен меморандумына өзгертулер мен толықтыруларды немесе олардың жаңа шешімдерін бекіту;

6.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қорды ерікті түрде қайта құру және тарату туралы шешімдер қабылдау;

6.1.4. Құзыреттілікті, ұйымдық құрылымды және Қорды басқару органдарының өкілеттіктерін белгілеу мен тоқтату тәртібін анықтау;

6.1.5. Қордың басқа заңды тұлғаларға қатысуы және Қор орындаушыларының филиалдарын ашу туралы шешімдерді бекіту, сондай -ақ олардың қызметін тоқтату (тарату) және олардың қызметін бекіту;

6.1.6. Қаржылық есеп берудің мерзімділігі мен ұсынылу тәртібін бекіту, сондай -ақ Кеңестің нәтижелерін тексеру және бекіту тәртібі;

6.1.7. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы Қордың қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда тарату комиссиясын тағайындау;

6.1.8. Жалпы жиналыс Қорды қайта ұйымдастырған жағдайда комиссия тағайындайды; Қор (жоғары басқару органының жұмысына қатысуға байланысты шығындарды өтеуді қоспағанда) өзінің жоғары басқару органының мүшелеріне жүктелген функцияларды орындағаны үшін сыйақы төлеуге құқылы емес.

6.2. Қордың алқалы органы

6.2.1. Қор құрылған кезде құрылтайшылардың шешімі бойынша тұрақты жұмыс істейтін алқалы басқару органы – Қамқоршылар кеңесі құрылады, оны Қордың атқарушы органы белгілейді. Қамқоршылар кеңесі Қор қызметінің жарғылық мақсаттарға сәйкестігін бақылайды. Қордың Жарғысымен бекітілген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6.2.2. Қордың Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің көпшілігі неке және жақын қарым-қатынаста болған адамдар бола алмайды, сондай-ақ осы Қордың штаттық қызметкері бола алмайды;

6.2.3. Қамқоршылық кеңестің отырысы бір немесе бірнеше басқарма мүшелерінің немесе құрылтайшылардың бастамасы бойынша шақырылады;

6.2.4. Кеңес 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге тағайындалған 3 мүшеден тұрады; 6.2.5. Кеңес кворум болған жағдайда ғана шешім қабылдайды. Кеңес шешімдері отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады;

6.2.6. Кеңес қажеттілігіне қарай жиналады. Төраға Кеңестің отырысын шақырады және күн тәртібін дайындайды. Кеңестің әрбір мүшесі Кеңес отырысының күн тәртібіне енгізу туралы өз ұсыныстарын енгізуге құқылы;

6.2.7. Қамқоршылық кеңестің өкілеттіктері:

– жарғы мен құрылтай шартына немесе олардың жаңа редакциясына өзгерістер мен толықтырулар дайындау;

– қамқоршылық кеңестің төрағасын сайлау;

– Қордың бас есепшісін тағайындайды, сондай -ақ оның сыйақысының мөлшерін және оның өкілеттіктерін тоқтату шарттарын бекітеді;

– Қор қызметкерлерінің құрылымын, штат санын, еңбекақы қорын бекіту;

– кез келген сот немесе арбитраждық істерді қозғау немесе реттеу туралы шешімдер қабылдау;

– Қордың атқарушы органын тағайындайды;

– Қор қызметінің Жарғылық мақсаттарға сәйкестігін бақылайды;

6.3. Қордың атқарушы органы – директор

6.3.1. Қордың атқарушы органы Қорды басқарудың жоғарғы органы мен тұрақты алқалы басқару органының (қамқоршылық кеңестің) шешімі негізінде және оны орындау үшін әрекет етеді және олар алдында есеп береді. Қордың атқарушы органының басшысы мен мүшелері Қордың құрылтай құжаттарын, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының заңын және Қазақстан Республикасының заңын бұза отырып, қабылдаған шешімдері нәтижесінде келтірілген залалды Қорға бірлесіп өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілері. Мұндай шешім қабылдаған кезде қарсы дауыс берген, қалыс қалған немесе жиналысқа қатыспаған адамдар шығынды өтеу міндетінен босатылады.

6.3.2. Қордың атқарушы органының міндеттері мен өкілеттіктеріне Қордың күнделікті қызметі мен операцияларын басқару кіреді;

6.3.3. Директор Басқарма алдында есеп береді. Директор өз өкілеттіктерін жүзеге асыру мен міндеттерін орындау кезінде ай сайын немесе Басқарманың талабы бойынша Қордың жұмысы туралы Басқармаға хабарлайды.

6.3.4. Директордың айрықша құзыретіне мыналар кіреді:

– Қордың қызметін жедел басқаруды жүзеге асыру;

– сенімхатсыз Қор атынан әрекет ету және оны барлық мекемелерде, кәсіпорындар мен ұйымдарда, сондай -ақ үшінші тұлғалар алдында ұсыну;

– Қордың банктік шоттарын ашу және жабу; – өз құзыреті шегінде Қор қызметіне қатысты мәселелер бойынша ережелер мен нұсқауларды бекіту;

– жылдық есептерді, жылдық бюджеттерді Кеңестің бекітуіне ұсынады;

– Қордың бұйрықтары мен бұйрықтарын шығарады; – Қор қызметкерлерін жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату туралы шешімдер қабылдайды, қызметкерлерді көтермелеу және тәртіптік шара қолдану;

– егер мұндай операциялар Басқарманың алдын ала келісімін талап етпесе, мәмілелерді дербес жасасуға; – Кеңестің мақұлдауын алу қажет болатын әрекеттерді қоспағанда, Қор қызметін басқаруға қажетті басқа да әрекеттерді жүзеге асыру;

6.3.5. Директорға тыйым салынады:

– Қормен кез келген мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер жасау (оның ішінде қайырымдылық, несие, өтеусіз пайдалану, сатып алу -сату және т.б. келісімдер).

6.3.6. Директорды жұмыстан босатуды Басқарма Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

6.4. Қордың бақылау органы – Аудитор

6.4.1. Қордың атқарушы органы – Аудитор. Аудитор құрылтайшылардың жалпы жиналысында үш жылдық мерзімге сайланады.

6.4.2. Келесі мәселелер Қор аудиторының айрықша құзыретіне жатады:

– Қор ресурстарын пайдаланудың заңдылығы мен тиімділігіне, қаржылық -шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру;

– Қордың тоқсандық балансының жобаларына пікір береді, сондай -ақ Қор аудиторының талабы бойынша құрылтайшылардың жалпы жиналысы шақырылуы мүмкін; – қадағалау органдарына Қор қызметіне қатысты мәселелер бойынша

әдістемелік көмек көрсетеді;

6.4.3. Қордың жалпы жиналысының шешімі бойынша қаржы -шаруашылық қызмет аудитін тәуелсіз аудиторлық ұйым жүргізе алады.